Memahami Malaysia Negara Islam menurut Syarak (siri 2)

Siri 1: link di sini

Islamnya Malaysia bukan sekadar pada kayu ukur minima syarak

Setelah kita menyedari kewajipan mendirikan negara Islam, kita juga perlu memahami apakah yang menjadikan sesebuah tempat itu menjadi negara Islam. Berlaku perbahasan panjang dikalangan ulama berkenaan perkara ini yang boleh kita simpulkan kepada tiga pandangan. Sebahagiannya melihat negara Islam itu secara teknikal pemerintahan semata-mata iaitu mana-mana negara yang pemerintahnya Islam serta sistem perundangan adalah berasaskan syarak bahawa ianya adalah negara Islam. Ibnu Qayyim (1996):

قال الجمهور: دارُ الإسلام هي التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكامُ الإسلام

Berkata jumhur bahawa tanah Islam ialah yang diperintah oleh umat Islam serta berdirinya hukum hakam Islam

Berdasarkan kata-kata ini, syarat bahawa penduduk negara itu Muslim atau perlunya bilangan majoriti Islam bukanlah syarat untuk menjadikan sesebuah tempat itu negara Islam. Yang perlu ialah pemerintahan dikuasai umat Islam dan sistem itu mestilah berasaskan syarak. Berdasarkan takrifan ini juga bermaksud sebuah negara yang sistemnya atau pemeritahannya bukan lagi Islam ianya boleh menghilangkan status ‘negara Islam’ tersebut.

Sebahagian ulama lain pula melihat perbahasan ini dalam erti lebih luas. Khususnya kerana mereka hidup serta menyaksikan zaman jatuhnya banyak tanah umat Islam dalam peristiwa serangan Mongol terhadap khalifah Abasiyyah pada tahun 1253M. Al-Nawawi (1992) yang hidup pada zaman tersebut antaranya melihat takrifan ini dengan erti yang lebih luas bukan sekadar pada teknikal pemerintahan. Beliau menyebut terdapat tiga bentuk negara Islam iaitu:

أنّ لدار الإسلامِ ثلاثَ صورٍ: ” دَارٌ يسكنها المسلمون… ، ودارٌ فتحها المسلمون وأقَرُّوها في يد الكفّار ِبِجزيةٍ… ، ودَارٌ كان المسلمون يسكنونها ثم جَلَوْا عنها، وغَلَبَ عليها الكفاّر

Terdapat tiga bentuk gambaran negara Islam iaitu: negara yang diduduki umat Islam, negara yang dibuka oleh umat Islam serta kekal dikuasai oleh mereka, negara yang pada asalnya dikuasai oleh umat Islam kemudian dirampas oleh orang kafir

Ar-Ramli (2012) pula menyebut:

مِن دار الإسلام- ما عُلم كونُه مسكنًا للمسلمين، ولو في زمنٍ قديمٍ، فغلب عليه الكفّارُ كقرطبةَ

Antara bentuk negara Islam ialah yang tempat diketahui umat Islam menguasai negara tersebut pada satu tempoh kemudiaan dirampas oleh orang kafir seperti yang berlaku di Andalus

Pandangan ini secara asasnya dibuat pada waktu itu demi memelihara maslahat umat Islam yang masih tinggal di negara yang sedang dijajah tersebut. Juga supaya adanya kesedaran serta usaha bersungguh-sungguh daripada umat Islam lainnya bagi membebaskan kembali tanah tersebut kerana ianya masih lagi tanah Islam.

Namun ada sebahagian ulama lain cuba mengimbangi kedua-dua pandangan ini dengan meletakkan asas negara Islam itu adalah berdasarkan sejauh mana syiar Islam didaulatkan di tempat tersebut. Al-Dasuki (1980) menyebut:

وأمّا ما دامت شعائرُ الإسلامِ أو غالبُها قائمةً فيها: فلا تصيرُ دارَ حرب

Adapun tanah yang masih menegakkan syiar Islam atau sebahagian (syiar) masih terpelihara tidak akan bertukar kepada dar harb (negara kufur)

Yang dimaksudkan dengan syiar agama Islam ialah apabila azan, solat jemaah solat jumaat, puasa, zakat, sambutan perayaan Islam dapat dilakukan tanpa sekatan atau halangan. Inilah juga yang dipegang oleh al-Sanani seperti yang diriwayatkan oleh Abi Tib (1988) ketika ditanya tentang Aden yang ditawan oleh Perancis adakah masih kekal negara Islam. Jawab beliau:

أنّ عدن وما والاها إنْ ظهرت فيها الشهادتان والصّلوات فهي دارُ إسلامٍ

Sesungguhnya Aden dan tanah umat Islam lainnya selagi mana terzahirnya syahadah serta solat berjemaah maka ia akan kekal negara Islam.

Al-Ghadban (1994)  menyebut hujah syiar menjadi asas pembentukan negara Islam juga adalah berasaskan Sirah Nabi SAW. Di mana saat Baginda tiba di Madinah, antara perkara awal yang dilakukan selain mempersaudarakan antara Muhajirin Ansar, Aus Khazraj adalah turunya wahyu pensyariatan azan. Laungan syiar Islam azan itulah menjadi lambing berdirinya negara Islam. Ayat 41 Surah al-Hajj juga melambangkan bagaimana syiar Islam iaitu solat menjadi gambaran pertama apabila berbicara soal negara Islam. Ibnu Rejab (1996) dalam Fathul Bari menyebutkan:

“إنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الأذانَ فَرْقَ ما بين دار الكفر ودار الإسلام، فإنْ سمع مؤذنًا للدّار … كفَّ عن دمائهم وأموالهم”

Sesungguhnya Nabi SAW menjadikan azan sebagai kayu ukur perbezaan antara negara Islam dan negara kafir, jika terdengarnya laungan bilal maka terpeliharalah darah dan harta mereka.

Berdasarkan ketiga-tiga pandangan ini, saya cenderung kepada pandangan ketiga yang menilai negara Islam berdasarkan sejauh mana syiar Islam ditegakkan di negara tersebut. Ini kerana pandangan ini mempunyai kayu ukur yang jelas, asas hujah syarak serta memberi maslahat kepada umat Islam keseluruhannya. Hai’ah al-Sham al-Islamiyah (2016) juga telah memberikan fatwa berasaskan perkara ini lalu meletakkan negara-negara yang syiar Islam masih lagi dapat ditegakkan adalah kekal sebagai sebuah negara Islam walaupun tidak melaksanakan hukum hakam Islam secara sempurna.

Oleh itu apabila kita meletakkan perbahasan ini dalam situasi Malaysia hari ini, kita akan dapati bahawa keislaman Malaysia bukanlah berada pada tahap minima iaitu syiar semata-mata. Kuasa pemerintahan tertinggi (Yang Dipertua Agong, Sultan Negeri, Perdana Menteri)  di Malaysia masih lagi kekal milik umat Islam, perlembagaan meletakkan Islam pada kedudukan tersendiri, mempunyai sejarah kerajaan Melayu Islam Melaka, undang-undang Islam masih lagi didaulatkan walaupun tidak sempurna melalui Mahkamah Syariah, penduduk Islam adalah majoriti serta banyak lagi alasan lain. Oleh itu, keIslaman Malaysia adalah suatu perkara yang pasti serta tiada keraguaan lagi menurut perspektif syarak.

(akan bersambung siri 3)

Muhammad Firdaus bin Zalani

Pegawai Penyelidik MUIS

 

RUJUKAN

Al-Quran al-Karim

Abi Tib, Muhammad Sidiq bin Hasan. 1988. Al-Ibrah mimma Ja’a fi al-Ghazwa wa al-Syahadah wa al-Hijrah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al Juwayni, I.A.H. and bin Abd Allah, A.A.M., 1979. Ghiyath at-Umam fi Iltiyath al-Zulam. Matbaah Nahdah.

Al-Farra’, al-Qadhi Abi Ya’la. 2000. Al-Ahkam al-Sultaniyah. Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Al-Jawziyyat, Ibnu Qayyim., 1996. Ahkam ahl al-Dhimmat. Matbaah Jami’.

Al-Mawardi, A.A.H.A., 1996. Al-ahkam al-sultaniyah wa al-wilayat al-diniyah. Dar al-Qalam.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. 1992. Raudhah al-Talibin. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah

Al-Qurtubi, Abi Abdullah Muhd Ahmad. 2003. al-Jāmi’li Aḥkām al-Qurān. Dar al-Kotob al-‘Ilmiyah.

Al-Ramli, M.B.S., 2012. Nihayatul Muhtaj. Al-Kaherah: Maktabah Taufiqiyah.

Al-Subki, Tajuddin. 1986. Muid al-Niam wa Mubid al-Niqam. Muassash al-Kutub al-Tsaqafiyah

Dasuki, Muhammad Ibnu Arafa., 1980. Hashyatul Al Dasuki Ala Sharhi Al-Kabir.

Ghadban, Muhammad Munir. 1994. Manhaj Haraki dalam Sirah Nabawi. Pustaka Mantiq, Solo.

Hai’ah al-Sham al-Islamiyyah. 2016. https://islamicsham.org/fatawa/3036

Ibn Rejab, Zain al-Din Abd al-Rahman. 1996. Fathul Bari Sharah Sohih al-Bukhari. Maktabah al-Ghuraba’

IbnTaimiyyah, A., 1971. Al-Siyasah al-Syar „iyyah fi Islah al-Ra „i wa‟ l-Ra „iyya. Dar al-Sha’ab

Quṭb, Sayyid. 1975. Fī ẓilāl al-Qurʼān. Dār al-Shurūq;

Qutb, Sayyid. 1983. Khosais Tasawur Islami wa Muqawwamatuhu. Dār al-Shurūq;

Surrahman Hidayat. 2001. Al-Taayush al-Silmi baina al-Muslimin wa Ghairahum. Dar al-Salam

Zuhaily, Wahbah., 2007. Tafsir al-munir. Intel Multimedia and Publication

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *